نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اساسنامه مرکز

اساسنامه مرکز


باسمه‌تعالی

اساسنامه مرکز نوآوری کسب و کار  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

ماده 1) مقدمه

مرکزنوآوری کسب و کار (Business Innovation center) که در این اساسنامه به اختصار مرکز خوانده می شود با هدف کمک به رفع نیازهای علمی و پزوهشی کشور در حوزه کسب و کار تأسیس می‌شود. این مرکز، تقاضا محور یا نوع 2 (بر اساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) بوده و مطابق مفاد این اساسنامه و مقررات پژوهشی دانشگاه تهران که به اختصار دانشگاه خوانده می شود فعالیت می کند.

ماده 2)  جایگاه حقوقی و محل استقرار

(مرکز) وابسته به (دانشکده مدیریت) می باشد.

ماده 3) مأموریت

Øایجاد زمینه مناسب برای بروز خلاقیت

 • بستری برای رشد و پرورش ایده های نو بر مبنای دانش استارت آپی
 • ایجاد بستر مناسب برای کارآفرینی، اشتغال و تجاری سازی محصولات
 • حمایت از طرح های پژوهشگران، محققان، دانشجویان
 • ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت و دولت و تامین سرمایه های مادی و معنوی
 • اشتغال و تجاری سازی محصولات و ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت و دولت و تامین سرمایه های مادی و معنوی

ماده 4) اهداف

 • توانمندسازی برای  نوآوری در کسب و کار
 • کمک به شرکتها و بنگاهها برای بقا در بازار رقابتی دیجیتال
 • ایده یابی و تست و ارزیابی مدلهای جدید و مختلف
 • شناسایی نخبگان و پژوهشگران در این حوزه
 • تشویق افراد برای تاسیس شرکت های نوپا
 • تامین نیازها و تجاری سازی محصول نهایی
 •  تامین نیازهای پژوهش های کاربردی صنعت از طریق تیم های استارت آپی ، پژوهشی
 •  ایجاد انگیزه و بستر فعالیت برای دانشجویان و دانش اموختگان دانشکده مدیریت در حوزه های نواوری
 •  ایجاد کسب و کار و تامین فعالیتهای تحقیق و توسعه

ماده 5) ارکان

ارکان (مرکز) شامل شورای سیاست‌گذاری، رئیس و شورای علمی می باشد.
 

ماده6) شورای سیاست‌گذاری

شورای سیاست‌گذاری بالاترین مرجع علمی و سیاست‌گذاری (مرکز)  بوده که وظیفه تعیین خط‌مشی فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی، ترویجی مرکز  را به‌عهده داشته و متشکل از افراد زیر می باشد:

 1. رئیس دانشکده مستقل (به عنوان رئیس شورا)؛
 2. معاون پژوهشی دانشکده (به عنوان نایب ‌رئیس شورا)؛
 3. یک نفر عضو هیأت علمی صاحب نظر از (دانشکده) در موضوع فعالیت (مرکز)؛
 4. یک نفر صاحب نظر مرتبط با موضوع نوآوری در کسب و کار (مرکز) (خارج از دانشگاه)؛
 5. رئیس ( مرکز) (به عنوان دبیر شورا).
 6. نماینده اداره کل پژوهشهای کاربردی معاونت پژوهشی دانشگاه
 7. نماینده پارک علم وفناوری دانشگاه

تبصره1: احکام اعضای شورا توسط معاون پژوهشی دانشگاه برای مدت 3 سال صادر می‌شود. اعضای حقیقی به پیشنهادرئیس(مرکز) و تایید رئیس (دانشکده) تعیین می شوند.

 

ماده 7) وظایف و اختیارات شورا

 1. پیشنهاد طرح تشکیلاتی و نمودار سازمانی (مرکز) به هیات امنای دانشگاه جهت تصویب؛
 2. تعیین و تصویب برنامه‌ها، راهبردها و خط‌مشی‌های (مرکز)؛
 3. ایجاد گروه‌های پژوهشی جدید یا انحلال گروه‌های پژوهشی موجود؛
 4. تصویب بودجه (مرکز) و صورت‌حساب‌های مالی؛
 5. تایید تغییرات پیشنهادی در اساسنامه  مرکز به منظور ارائه به هیات امنای دانشگاه؛
 6. اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تأمین و جذب منابع مالی موردنیاز؛

تبصره2: کلیه وظایف و اختیارت شورا در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه می باشد.

ماده8) رئیس

رئیس، بالاترین مقام اجرایی مرکز می‌باشد که به پیشنهاد رئیس دانشکده و با حکم رئیس دانشکده برای مدت 3 سال منصوب می‌شود. تمدید مسئولیت برای دوره‌های متوالی بلامانع است.

 ماده 9) وظایف رئیس

 1. اجرای مصوبات شورای سیاست‌گذاری؛
 2. اداره مرکز در چارچوب ساختار، برنامه‌ها، راهبردها و خط‌مشی‌های مصوب شورای سیاست‌گذاری؛
 3. انتخاب معاونین، مدیران و دیگر مسئولان اجرایی مرکز و صدور احکام مربوط طبق مقررات؛
 4. تنظیم بودجه و تراز سالیانه و ارائه آن از طریق شورای علمی برای بررسی و تصویب در شورای سیاست‌گذاری؛
 5. برقراری ارتباط با مؤسسات علمی و سازمان‌های اجرایی برای ارائه خدمات و جذب طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی؛
 6. برقراری ارتباطات بین‌المللی در چارچوب مصوبات و مقررات دانشگاه تهران؛
 7. انعقاد قرارداد بیرونی در موضوع ماموریت های مرکز

ماده10)  شورای علمی:

شورای علمی مرکز، متشکل از رئیس، معاون، مدیران گروه‌های پژوهشی و دو نفر عضو هیأت علمی به انتخاب شورای سیاست‌گذاری با وظایف و اختیارات زیر می باشد:

 1. تدوین برنامه‌های علمی و پژوهشی؛
 2. بررسی و تدوین طرح‌های پژوهشی برای ارائه به دستگاه‌های اجرایی؛
 3. پیشنهاد برنامه‌های پژوهشی برای ارائه به شورای سیاست‌گذاری؛
 4. بررسی نیازهای تجهیزاتی، علمی و پژوهشی و ارائه راهکارهای لازم برای تأمین آن‌ها؛
 5. برنامه‌ریزی برگزاری سمینارها، کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی؛
 6. بررسی آثار علمی و پژوهشی برای انتشار؛

تبصره3: احکام اعضای حقیقی شورای علمی توسط رئیس شورای سیاست‌گذاری برای مدت 3 سال صادر می‌شود.

ماده 11) مقررات مالی و اداری

 1. منابع مالی مرکز از محل قراردادهای پژوهشی و کمک های دریافتی تامین می شود؛
 2. امور مالی اداری و به کارگیری کارکنان مرکز مطابق مقررات و آیین نامه های دانشگاه می باشد؛
 3. اعضای هیات علمی دانشگاه می توانند به عنوان عضو وابسته با مرکز همکاری نمایند؛
 4. مرکز از نظر مالی به صورت خودگردان اداره می‌شود و کلیه هزینه های آن اعم از نیروی انسانی و فضای فیزیکی از محل درآمدهای حاصله تامین

می شود.

ماده 12) انحلال

مرکز با پیشنهاد شورای سیاست‌گذاری، تأیید معاون پژوهشی دانشگاه و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه منحل می‌شود.

این اساسنامه در 12 ماده و 3 تبصره تنظیم و پس از تصویب در دانشکده/ پردیس در تاریخ  ……به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه رسید.