مسؤول مرکز نوآوری کسب و کار

مرکز نوآوری کسب و کار، در حوزه معاونت پژوهشی و تحت مدیریت معاون پژوهشی دانشکده مدیریت می‌باشد

 نام خانوادگی:  روحانی
 نام:  سعید
 سمت:  عضو هیأت علمی و معاون پژوهشی دانشکده
 تحصیلات:  دکترا- دانشیار
 تلفن:  61117644
 ایمیل:  srouhani@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا

لینک دسترسی به رزومه استاد